โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 97 ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
E-mail: ks_2551@hotmail.com โทร .0-2623-1562